Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Charakteristika poradenských služeb a jejich průběh

Obsah poradenských služeb poskytovaných může být naplňován různými poradenskými činnostmi se žáky, jejich zákonnými zástupci a učiteli (přímá pedagogicko-psychologická a přímá speciálně-pedagogická činnost), resp. činnostmi, které s přímou činností souvisejí. Poskytování poradenských služeb vymezující standardní činnosti školských poradenských zařízení a jednotlivých poskytovatelů poradenských služeb v těchto zařízeních (psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a metodiků prevence v PPP), jsou třemi hlavními oblastmi činností:

  • individuální nebo skupinová, komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí, žáků a studentů vyšších odborných škol,
  • speciálně pedagogická a psychologická intervence poskytovaná dětem předškolního věku, žákům mateřských, základních a středních škol, studentům vyšších odborných škol a zákonným zástupcům; poradenská pomoc pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a/nebo intervenční péče PPP (tzv. intervence ve škole pro žáky),
  • informační a metodická činnost a poradenská podpora (např. metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence, poradenská pomoc zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům škol při uplatňování podpůrných opatření, metodická pomoc učitelům při tvorbě inkluzívního prostředí třídy, tvorba a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků a další); příprava podkladů pro vzdělávací opatření, evidence a dokumentace.

Poradenská práce PPP nejčastěji postupuje od diagnostiky k intervenci a/nebo poradenské podpoře a přípravě podkladů pro vzdělávací opatření (vyplynula-li z poskytnuté poradenské služby jejich potřeba).

Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika v PPP, jejímž cílem je zjištění vzdělávacích a/nebo výchovných potřeb žáka, volí školské poradenské zařízení v souladu s účelem vyšetření postupy, nástroje a metody psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, které vycházejí z aktuálního stavu poznatků příslušné vědní disciplíny a jsou buď standardizované, nebo alespoň mají prokazatelný přínos pro diagnosticko-intervenční péči ve vzdělávání žáka. Z uvedeného ustanovení mj. vyplývá, že psychologické či speciálně pedagogické vyšetření není pouhou aplikací diagnostických metod či nástrojů. Na jeho počátku stojí cíl (účel) – k čemu má vyšetření sloužit, které jevy má postihnout. Pro zdárný průběh a relevantní výsledky vyšetření je proto již v průběhu jednání o zakázce třeba vycházet ze správného kódování (odborně, psychologicky, speciálně pedagogicky). Analýza problému a možnosti řešení jsou vždy ovlivněny množstvím informací, které má PPP v danou chvíli k dispozici (různé informace v různém okamžiku). Je třeba správně porozumět a eventuálně reformulovat zakázku, zaznamenávat její vývoj a hledat v ní postupně optimální postupy řešení a možné nesrovnalosti.