Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Proces vyšetření

Základními typy vyšetření v PPP jsou vyšetření psychologické a vyšetření speciálně pedagogické. Komplexní vyšetření pak obvykle zahrnuje oba tyto typy. Vyšetření navazuje na jednání o zakázce a většinou začíná sběrem anamnestických dat, který zahrnuje i případné seznámení s relevantní dokumentací poskytnutou žákem nebo jeho zákonným zástupcem, případně (se souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka) školou, ve které se žák vzdělává. Součástí každého vyšetření je pozorování žáka, diagnostický rozhovor s ním a v případě nezletilého žáka i s jeho zákonným zástupcem, a pokud to je z hlediska účelu vyšetření relevantní, pak také pozorování kontaktu žáka se zákonným zástupcem. Vypovídající hodnotu má i analýza poskytnutých školních či domácích produktů žáka. Z hlediska objektivity výsledků vyšetření je při rozhovoru s žákem, volbě diagnostických metod a pořadí, ve kterém jsou administrovány, třeba dbát na vztah kladených otázek a použitých diagnostických metod k cíli či účelu vyšetření i na redukci testové anxiety vyšetřovaného.

Vlastní vyšetření žáka se uzavírá shrnujícím rozhovorem s žákem, ve kterém je vhodné vyzvednout pozitivní momenty jeho spolupráce během vyšetření. Následuje rámcové vyhodnocení výsledků použitých metod a stručné seznámení žáka a v případě nezletilého žáka také jeho zákonného zástupce s předběžnými závěry vyšetření.

Záznam z vyšetření pořizovaný pracovníkem/pracovníky PPP provádějícím/i vyšetření obsahuje všechny relevantní informace získané v jeho průběhu, které jsou výchozím podkladem pro interpretaci, diagnostickou úvahu a další zpracování. Do záznamu tedy patří anamnestická data, informace získané z pozorování, z diagnostického rozhovoru s žákem a zákonným zástupcem a výsledky všech dalších použitých diagnostických metod (např. žákem vyplněné záznamové archy použitých standardizovaných testů a dotazníků, výsledky posuzovacích škál, analýzy produktů žáka, projektivních technik aj.).

Upozornění 

Při vyšetření klienta v pedagogicko-psychologické poradny je potřebné počítat s časovou náročností vyšetření a další doprovodné činnosti (sdělení výstupů z vyšetření, konzultace nad závěry a doporučením atd.). Z tohoto důvodu je vhodné vybavit dítě svačinou a nápojem. Také je vhodné vzít dítěti přezůvky. K vyšetření je potřebné případně dodat rozhodující materiály (zprávy od lékaře, psychiatra, psychologa, sdělení školy, přinést s sebou školní sešity dítěte, žákovskou knížku atd. odpovídající druhu či specifiku vyšetření).