Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Přijímání žádostí o poradenské služby

Pedagogicko-psychologická poradna  začne poskytovat poradenské služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří měsíců od přijetí žádosti. Do těchto tří měsíců není započítávána doba školních prázdnin a doba takového přerušení činnosti PPP, které neumožňuje výkon přímé speciálně pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti. Ve výjimečných  případech je možné lhůtu prodloužit i na základě dalších objektivních důvodů na straně PPP či klienta (dlouhodobá nemoc apod.). Opačnou výjimku z tříměsíční lhůty tvoří krizová intervence, kterou PPP poskytuje bezprostředně poté, kdy je požádáno o pomoc při řešení krizové situace.

Podání žádosti o poskytnutí poradenské služby předchází osobní, telefonická, on-line nebo listovní poštou, příp. datovou schránkou zaslaná objednávka zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka nezletilého (dále zájemce o poradenskou službu). Tato objednávka je na základě písemné objednávky „Žádost o poradenskou službu“. Bez této žádosti nemůže být poradenská služba poskytnuta. Při objednávání požádá PPP zájemce o kontakt (telefon nebo adresu pro doručování), základní informaci o žákovi (věk, název školy, ve které se vzdělává, a ročník školní docházky), rámcovou formulaci zakázky a informaci, kdo objednání žáka do ŠPZ inicioval. V případě, že je iniciátorem objednání do PPP škola, ve které se žák vzdělává, doporučí PPP zájemci o poradenskou službu, aby tuto školu požádal o vyplnění školního dotazníku, obsahujícího informace o dosavadním průběhu vzdělávání tohoto žáka ve škole. Vyplněný školní dotazník může škola poslat se souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka přímo do PPP prostřednictvím datové schránky, nebo předat zájemci o poradenskou službu, který ho PPP nejpozději v den návštěvy poskytne. Při objednávání doporučí také PPP zájemci o poradenskou službu, aby s sebou v den návštěvy přinesl relevantní dokumentaci související se zakázkou, pokud taková existuje (zejména další školní a zdravotní dokumentaci a zprávy o dosud poskytnutých školských poradenských službách). Údaje získané od zájemce o poradenskou službu spolu s dohodnutým termínem návštěvy v PPP zaznamená pracovník, který objednávku přijal, záznam opatří svým jménem nebo značkou a předá pracovníkovi, který v PPP zodpovídá za stav spisové služby. Ten opatří objednávku zájemce o poradenskou službu podacím razítkem, přidělí jí číslo jednací, které obsahuje zkratku organizace a pořadové číslo zápisu v podacím deníku / kalendářním rokem / evidenčním číslem klienta a objednávku zaeviduje. Případné změny termínu návštěvy téhož zájemce o poradenskou službu se zaznamenávají k původní objednávce. 

Žádosti o poskytnutí poradenských služeb jsou přijímány výhradně osobně v den návštěvy zájemce o poradenskou službu v PPP. Zájemce se stává žadatelem o poradenskou službu konkrétního pracoviště PPP se všemi právy a povinnostmi spojenými s poskytováním poradenských služeb tohoto pracoviště PPP, stvrdí-li svým podpisem Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů v PPP. Tomuto kroku však musí předcházet vyjednání konkrétní zakázky, tj. ujasnění vzájemných očekávání zájemce o poradenskou službu na jedné straně a PPP na straně druhé. Výsledkem jednání o zakázce je dohoda o tom, co má konkrétní poradenská služba splnit a jak bude probíhat. Dohoda je uzavírána s ohledem na cíl, který je vždy závislý na možnostech, schopnostech a přání žáka, kterému má být služba poskytována, a je-li tento žák nezletilý, pak i na možnostech, schopnostech a přání jeho zákonného zástupce, a také na kontextu jejich očekávání. Na konci jednání o zakázce by mělo být oběma stranám jasné, na čem budou pracovat, a obě strany by měly souhlasit se svým, alespoň orientačně vymezeným, podílem práce.

Pokud je žádost o poradenskou službu iniciována školou, může se stát, že zákonný zástupce má obtíž jasně formulovat důvody, proč je o službu v PPP žádáno. Tomu lze předejít získáním informací o žákovi ze školního dotazníku. Byla-li služba v PPP doporučena školou, konzultuje při jednání o zakázce psycholog či speciální pedagog se zákonným zástupcem také informace uvedené ve školním dotazníku, který je v tomto případě jedním z podkladů pro naplnění zakázky, a zjišťuje přitom postoj zákonného zástupce k poradenské službě, která má být žákovi poskytnuta.

 

Jednání o zakázce zahrnuje následující kroky:

  1. upřesnění zakázky, které probíhá formou konzultace pracovníka PPP se zletilým žákem, resp. nezletilým žákem, jeho zákonným zástupcem,
  2. předání informace zletilému žákovi, resp. nezletilému žákovi a jeho zákonnému zástupci, a to s ohledem na konkrétní zakázku,
  3. seznámení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka nezletilého s právy a povinnostmi spojenými s poskytováním poradenských služeb v PPP,  
  4. poskytnutí písemného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka nezletilého se zpracováním a uchováním osobních údajů žáka, resp. též zákonného zástupce v PPP,
  5. pořízení Záznamu PPP o zakázce nebo vyplnění Žádosti o poradenskou službu.

Teprve po dojednání konkrétní zakázky je předložen zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka k podpisu Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů v PPP.

 

Záznam o zakázce může mít formu listinného nebo elektronického dokumentu.
Tento záznam obsahuje:

  • jméno, příjmení, datum narození a bydliště žáka, kterému mají být služby PPP poskytnuty, název školy, ročník a třídu, ve které se tento žák vzdělává,
  • informace o dříve nebo současně poskytovaných službách jiných ŠPZ, zdravotnických a dalších zařízení; seznam zpráv aj. dokumentů vydaných těmito zařízeními, které žadatel poskytl PPP,
  • vlastní záznam o zakázce, tj. důvod žádosti o poradenskou službu (včetně informace, zda je iniciátorem žádosti sám žák, jeho zákonný zástupce, škola nebo školské či jiné zařízení a zda byl součástí dokumentů využitých při jednání o zakázce i školní dotazník), a povaha dojednané poradenské služby,
  • kontaktní údaje žadatele o poradenskou službu (je-li žadatelem zletilý žák, pak telefon a/nebo e-mailová adresa, je-li jím zákonný zástupce nezletilého žáka pak jméno, příjmení, telefon a/nebo e-mailová adresa a adresa bydliště, je-li odlišné od bydliště žáka)
  • jméno a příjmení pracovníka PPP, který zakázku dojednával.

Žádost o poradenskou službu má obvykle formu listinného dokumentu, neboť jakákoli žádost musí být vždy podepsána oprávněným žadatelem a dosud jen velmi málo žadatelů o poradenskou službu disponuje elektronickým podpisem, který v počítači nahrazuje vlastnoruční ověřený podpis fyzické osoby.

 

Formulář žádosti naleznete v Kontakty, vždy pod jednotlivými pracovišťemi ve složce ke stažení