Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Standardní činnost odborných pracovníků v PPP

Psycholog:

Psycholog provádí odborné činnosti v oblasti psychologického a pedagogicko-psychologického poradenství, konzultací, psychologické diagnostiky a intervencí, včetně krizové intervence. Společně s ostatními odbornými pracovníky poradny se zaměřuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na práci s rodinou, se školou nebo školským zařízením, poradenskou činnost a metodickou podporu v rámci komplexní psychologické péče o tyto žáky. Cílem odborných činností psychologa je napomoci klientovi v dosažení co nejvyššího stupně naplnění jeho vzdělávacích možností a potřeb a k jeho úspěšnému uplatnění v běžném životě.

 

Standardní činnosti psychologa PPP

 • Komplexní nebo zaměřená diagnostika žáků s výukovými a výchovnými potížemi, které ovlivňují jejich vzdělávání a žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 • Posuzování připravenosti na školu (školní zralost, odklady školní docházky).
 • Individuální psychologická diagnostika jako podklad pro:
 1. návrhy na podpůrná opatření, včetně jejich členění do stupňů a případných kombinací
 2. zařazování a přeřazování žáků se závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin
 3. doporučení ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami
 • Skupinová a individuální psychologická diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních a středních škol při volbě další školy či povolání.
 • Pozorování ve školách a školských zařízeních, diagnostika, konzultace, hodnocení účinnosti nastavených podpůrných opatření, atd..
 • Poradenská intervence (včetně telefonické) u žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání žáka.
 • Individuální poradenská péče o žáky nadané a mimořádně nadané.
 • Individuální práce se žáky s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými a další problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Individuální práce se žáky s rizikovým chováním, spolupráce s odbornými pracovišti a Středisky výchovné péče.
 • Práce s rodinou jako celkem dle odborného zaměření psychologa.
 • Zajištění krizové intervence pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky včetně telefonické pomoci.
 • Spolupráce na tvorbě materiálů jako podkladů ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodické vedení pedagogických pracovníků škol, zákonných zástupců žáků, spolupráce se školním poradenským pracovištěm.
 • Odborná spolupráce s ostatními odbornými pracovníky PPP a ostatními odbornými pracovníky, kteří se podílejí na péči o klienty i  mimo PPP.

Speciální pedagog

Speciální pedagog provádí odborné činnosti v oblasti speciálně pedagogické diagnostiky, speciálně pedagogického poradenství a intervence.

Společně s ostatními odbornými pracovníky poradny se zaměřuje na práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, na práci s rodinou, se školou nebo školským zařízením, na poradenskou činnost a metodickou podporu v rámci komplexní péče o tyto klienty.

Cílem odborných činností speciálního pedagoga je napomoci klientovi v dosažení co nejvyššího stupně naplnění jeho vzdělávacích možností a potřeb a k jeho úspěšnému uplatnění v běžném životě.

Standardní činnosti speciálního pedagoga PPP

Individuální a skupinová speciálně pedagogická diagnostika (zaměřená na odlišnosti ve vývoji, školní zralost, řečové obtíže, výukové obtíže, výchovné obtíže, sociální kompetence, nadání a mimořádné nadání, kariérové poradenství, orientaci na SŠ, přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, aj.), která je zajišťována v PPP či ve školách či školských zařízeních.

 

Individuální speciálně pedagogická diagnostika.

 • Návrhy na podpůrná opatření, včetně jejich členění do stupňů a případných kombinací.
 • Zařazování a přeřazování žáků se závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin.
 • Doporučení ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Speciálně pedagogické poradenství a intervence v rámci komplexní péče o tyto žáky a cílem dosažení co nejvyššího stupně naplnění jejich vzdělávacích možností a potřeb.
 • Individuální nebo skupinová reedukace žáků s potřebou podpůrných opatření.
 • Poradenské vedení zákonných zástupců včetně rodinných příslušníků dle odborného zaměření pracovníka.
 • Metodická podpora pedagogickým pracovníkům a dalším osobám podílejících se na vzdělávání dětí/žáků a studentů (podpůrná opatření, IVP, úpravy organizace vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření) při zajišťování speciálně pedagogické péče o žáky.
 • Pozorování ve školách a školských zařízeních, dynamická diagnostika.
 • Metodické vedení pedagogických pracovníků škol, zákonných zástupců žáků, spolupráce se školním poradenským pracovištěm.
 • Zpracování zprávy z vyšetření a doporučení pro vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Metodik prevence

Metodik prevence provádí odborné činnosti v oblasti prevence, a to především koordinační, analytické a metodické. Koordinuje a metodicky podporuje školní metodiky prevence, věnuje se především prevenci rizikového chování. Poskytuje metodické služby i přímé služby prevence rizikového chování.

Standardní činnosti metodika prevence v PPP

 • Zajištění specifické prevence rizikového chování a realizace preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem.
 • Koordinace a metodická podpora školních metodiků prevence, organizace pravidelných pracovních porad a seminářů, poskytování individuálních odborných konzultací. 
 • Na žádost školy a školského zařízení pomoc (ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky) při řešení aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování.
 • Udržení pravidelného kontaktu se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v kraji v prevenci rizikového chování angažují, průběžná aktualizace sítě odborných zařízení.
 • Spolupráce s krajským školským koordinátorem prevence zejména při vypracovávání podkladů pro zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje.
 • Metodické vedení pedagogických pracovníků škol, zákonných zástupců žáků, spolupráce se školním poradenským pracovištěm.

Sociální pracovník

Sociální pracovník provádí odborné činnosti v oblasti sociálně právního poradenství a sociálních intervencí, provádí analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na jednotlivce nebo rodiny. Zajišťuje komunikaci s klienty a jejich zákonnými zástupci, zjišťuje důvod poradenské služby, podílí se na vykonávání souvisejícího vedení spisové dokumentace, spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci poradenské služby, spolupracuje s dalšími subjekty, poskytuje sociální poradenství a poradenství o sociálních službách dostupných v daném regionu.

Standardní činnosti sociálního pracovníka v PPP

 • Odborná činnost v oblasti sociálně-právního poradenství a sociálních intervencí.
 • Analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na jednotlivce nebo rodiny v souvislosti se vzděláváním žáků.
 • Šetření a zjišťování potřeb žáka v rámci poradenské služby.
 • Zajišťování komunikace s klienty a jejich zákonnými zástupci.
 • Spolupráce v multidisciplinárním týmu, v rámci něhož poskytuje informace v rozsahu potřebném pro podporu při vzdělávání žáka.
 • Spolupráce a podíl na získávání podkladů v rámci poradenské služby.
 • Podíl na stanovení návrhu podpůrných opatření. 
 • Spolupráce s dalšími osobami, jejichž činnost ovlivňuje poskytování poradenských služeb, zejména jinými školskými poradenskými zařízeními a orgány veřejné moci.
 • Poskytování sociálního poradenství a poradenství o sociálních službách nebo sociální rehabilitaci dostupné v daném regionu.
 • Poskytování informací a zprostředkování kontaktu s institucemi poskytujícími pomoc a podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Sociální služby respektují charakter služeb ŠPZ, doplňují služby o sociální poradenství, nenahrazují však služby sociálních