Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Nabízené aktivity pro pedagogy a školy

11.03. 2020      Aktuální nabídka semináře a vzdělávání pro pedagogy v době trvání mimořádných opatření v důsledku koronaviru ve školách....

 

 

Pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (učitelé, vychovatelé, aj.): 

PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM – úvodní seminář (min. 2 hodiny)

Jedná se o prožitkový seminář, v průběhu kterého jsou účastníci seznamováni s technikami práce s kolektivem. Nedílnou součástí je odpovědnost a zapojení pedagogického sboru jako teamu, který má možnost značnou měrou ovlivnit klima školy či třídy. Dále jsou v průběhu semináře pedagogičtí pracovníci seznámeni s možnostmi a technikami, které lze provádět se třídou a třídním kolektivem za účelem stmelení, funkčnosti a vhodného nastavení třídy. Součástí semináře je také vydefinování možností a rizik při realizaci adaptačních kurzů pro nově vzniklé třídní kolektivy.

 

PROBLEMATIKA NÁVYKOVÝCH LÁTEK (min. 2 hodiny)

Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni se základním rozdělením a identifikací jak tolerovaných, tak i ilegálních drog, s četností užívání v ČR, včetně nejčasnějších důvodů k experimentování, včetně následného užívání, a to i s věkovými průměry. Součástí je stanovení možností působení ve školách, základní legislativní rámec v oblasti prevence a represe. Dále jsou pedagogové seznámeni se základními příznaky užívání drog, vývojem drogové závislosti v návaznosti na ostatní faktory protispolečenského chování a jednání včetně možností školy.

 

NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI (min. 2 hodiny)

Pedagogové jsou seznámeni s problematikou nelátkových závislostí, a to od jejich vzniku, až po fatální dopady pro jednotlivce a jejich okolí. V průběhu je představena problematika závislostí na informačních a komunikačních technologiích, počítačových hrách, mobilních telefonech, netolismu, workoholismu, bankaholismu, hypersexualitě, patologického nakupování, sázení a sázkařství, gamblingu aj. dalších formách.

 

ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA ŠKOLY V NÁVAZNOSTI NA RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ (min. 3 hodiny)

V průběhu odborného semináře na výše uvedené téma je probrána základní legislativa týkající se problematiky prevence rizikového chování v prostředí základních a středních škol. Jsou zde vydefinována témata prevence vybraných forem rizikového chování, související legislativa, začlenění preventivního dění, kompetence a povinnosti vedení školy a pedagogických pracovníků, legislativní možnosti a povinnosti školy, konkrétní návrhy a postupy řešení při výskytu některé z forem rizikového chování. Vhodná hodinová dotace je alespoň na 2 hodiny.

 

ŠIKANA A KYBERŠIKANA (min. 2 hodiny)

Odborný seminář je určen pro pedagogické kolektivy a jeho cílem je osvojení si základních technik předcházení šikany, agresivního chování a jednání u žáků. U 2 hodinového semináře je obsahem pouze seznámení se základními teoriemi šikany a jejími projevy, včetně nástinu možností řešení, bez nácviku technik. V rámci 6 hodinového semináře je cílem vymezit pedagogům pojem šikana, intolerance, xenofobie, sociální vyloučení s cílem zvládnutí základních technik jak předejít takovému jednání ve třídě. Je zde vysvětlen vznik a vývoj šikany, projevy intolerance a formy agrese, základní teorie konfliktu, právo na odlišnost, respekt, porozumění, posilování komunikace, tolerance, zdravé sebeprosazení a další související jevy. Taktéž je možné zařadit trestně právní oblast za takové chování a jednání. Nedílnou součástí semináře je odpovědnost školy a pedagogických pracovníků.

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s třídním kolektivem – akreditovaný seminář MŠMT ČR (min.4 bloky po 4 hodinách)

Cílem programu je posílit kompetence a rozvoj dovednosti pedagogů pro práci s třídním kolektivem, vzájemné spolupráce a nastavování zdravého klima třídy. Součástí je i nezbytné kolegiální zapojení a kompetence pedagogů v systému preventivní činnosti. Program je minimálně vhodný pro činnost a práci v rámci třídnických hodin jak na prvním, tak i druhém stupni ZŠ. V průběhu semináře si pedagogové osvojí základní kompetence v oblasti včasné diagnostiky třídního kolektivu i jednotlivců. Takto zmapovaná třída je základní nástroj prevence vzniku šikany a rizikového chování. Na základě tohoto stanovit vhodně cílenou motivaci a metody a formy práce, které budou respektovat specifika třídního kolektivu a jednotlivců. Pedagogové budou v průběhu seminářů seznámeni jak s teoretickými a především praktickými dovednostmi, které budou dále umět použít v rámci práce s třídním kolektivem. Součástí je také rozvoj spolupráce v rámci školy, včetně vymezení kompetencí, odpovědnosti a součinnosti. Cílem je nastavení vhodných vztahů mezi žáky od prvních po deváté třídy ZŠ a zlepšení klima školy, včetně spolupráce na horizontální i vertikální úrovni. Výstupem je vydání osvědčení o absolvování pro účastnící se pedagogické pracovníky.

 

 

SOCIOMETRIE TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ (min. 2 hodiny)

Standardizovaná sociometrie - SOCIO-RATINGOVÝ DOTAZNÍK (SORAD). Nástroj pro diagnostiku vztahů a interakcí v malých sociálních skupinách (třídní kolektiv), včetně diagnostiky sociálně psychologických charakteristik jednotlivých členů těchto skupin. Je sociometrickým testem využívajícím ratingu, tj. škálování; konkrétně se jedná o pětihodnotovou škálu Likertonova typu, na které každý jedinec hodností ostatní jedince ve skupině z hlediska jejich vlivu a obliby. Tato číselná hodnocení pak každý člen skupiny doplňuje volnými slovními charakteristikami ostatních členů.

Výsledky tedy poskytují informace o vlivu každého jedince na ostatní členy skupiny, o jeho oblibě u ostatních, o vyváženosti nebo nevyváženosti jeho vlivu a obliby, dále o celkové pozici ve zkoumané skupině a také o vztahu jedince k ostatním členům zkoumané skupiny. Slouží i k prognostickým účelům z hlediska vymezení různých rizik, které by v budoucnu mohly mezi členy skupiny nastat a negativně tak ovlivnit vztahy i celkovou atmosféru.

Dotazník je vhodný pro žáky od 12 let a je možné jej použít kdykoliv v rámci primární prevence jako součást sebepoznávacích aktivit nebo jako prostředek pro další práci s kolektivem. U studentů I. ročníků středních škol se použití tohoto dotazníku doporučuje nejdříve po prvním pololetí, kdy se nově vzniklé vztahy ukotví a skupinová dynamika ustálí. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci s dalšími doplňujícími nástroji.

Nestandardizovaná sociometrie - několik forem názorných a jednoduchých sociometrických nástrojů vhodných pro rychlou orientaci ve vztazích uvnitř skupiny či kolektivu. Jednotlivé nástroje mohou být různě kombinovány a mohou též sloužit jako doplňující metoda k socio-ratingovému dotazníku. Vybrané testovací formy lze použít již u žáků I. stupně základních škol. Výsledky poskytují souhrnné informace o celkovém stavu a atmosféře ve skupině a jejím rozvrstvení.

Seminář neopravňuje pedagogického pracovníka používat standardizované metody k diagnostice!

 

Metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence

V rámci této činnosti nabízí pedagogicko-psychologická poradna organizování pravidelných setkávání, které se koná dvakrát ročně. V rámci těchto setkání je probíráno  řešení aktuálních otázek regionu, nabízení vzdělávání ve spolupráci s PPP a s odborníky v regionu, servis legislativních aktualit v oblasti výchovného poradenství, metodického vedení, nastavování a vymezení možnosti vzájemné spolupráce a v neposlední řadě prevence a možnosti řešení rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

 

Práce se školami, učiteli

  • provádění konzultace s pedagogickými pracovníky všech typů školských zařízení
  • provázení při začlenění či inkluzi dítěte
  • individuální práce ve školách (návštěva školských zařízení, práce v týmu – řešení problémů pomocí všech zúčastněných učitelů na problému, zdůraznění principů rovnosti) popř. přizvání do týmu rodiče dítěte, policii, soc. pracovníky apod. – systémový přístup
  • objasňování principů poradenské práce pro skupiny učitelů
  • podpora spolupráce učitele s rodinou a naopak
  • tematické semináře pro učitele