Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Základní informace o poradně

Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP) České Budějovice je zřízena jako samostatný právní subjekt formou příspěvkové organizace, která vznikla sloučením bývalých okresních poraden v rámci Jihočeského regionu. Zřizovatelem je Jihočeský kraj.

PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

PPP poskytuje služby psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogickou a psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 věku, zákonným zástupcům dítěte, zletilým klientům a pedagogickým pracovníkům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů, metodiků prevence a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.

Vyšetření dětí a další odborné činnosti jsou realizované se souhlasem zákonných zástupců a na základě jejich žádosti (Přijímání žádostí o poradenské služby). Toto je rovněž požadováno  od organizací žádající o služby PPP.  Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů a ručí za ochranu osobních dat svých klientů.