Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Postup při šetření stížnosti

Stížnost je možné podat písemně či elektronicky prvoinstančně k vedoucímu pracoviště PPP, které poradenskou službu či činnost vykonalo nebo mělo vykonat. V případě, že se stížnost týká vedoucího pracoviště či  nespokojenosti stěžovatele s vyřízením stížnosti, je nezbytné se obrátit na statutárního zástupce organizace, kterým je ředitel PPP. Kontakty na jednotlivé vedoucí pracovišť či statutárního zástupce organizace jsou uvedené na webových stránkách PPP (www.pppcb.cz). V případě podstupování stížnosti řediteli, je potřebné ji písemně zaslat na adresu Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice (k rukám ředitele).

Při prošetřování a vyřizování stížnosti jsou pracovníci povinni:

  • prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách;
  • objektivně a úplně prošetřit všechny její body;
  • svá zjištění případně dokladovat;
  • výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná;
  • výsledku šetření informovat stěžovatele a dotčeného pracovníka PPP včetně ředitele v případě řešení v rámci pracoviště vedoucím pracoviště PPP;
  • u důvodných a částečně důvodných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a poskytnout výsledky šetření věcně příslušným pracovištím k dalšímu využití;
  • spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření předat k evidenci.
  • Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení pracovištím a pracovníkům, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí pracovníky se postupují k prošetření nebo vyřízení vždy statutárnímu zástupci organizace.

 

Termín vyřízení stížnosti

Stížnosti, které nelze vyřídit bezprostředně po jejich přijetí, musí být vyřízeny do 30 dnů, nestanoví-li pravidla příjemce stížností pro postup při jejich podávání a vyřizování jinak. Tuto lhůtu lze prodloužit jen ve výjimečných případech a o důvodech prodloužení musí být stěžovatel vyrozuměn.