Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Činnost směrovaná k rodičům a dětem

Při vyšetření klienta v pedagogicko-psychologické poradny je potřebné počítat s časovou náročností vyšetření a další doprovodné činnosti (sdělení výstupů z vyšetření, konzultace nad závěry a doporučením atd.). Z tohoto důvodu je vhodné vybavit dítě svačinou a nápojem. Také je vhodné vzít dítěti přezůvky. K vyšetření je potřebné případně dodat rozhodující materiály (zprávy od lékaře, psychiatra, psychologa, sdělení školy, přinést s sebou školní sešity dítěte, žákovskou knížku atd. odpovídající druhu či specifiku vyšetření).


Diagnostická činnost:

 • posuzování schopností, dovedností, osobnostních a dalších předpokladů dítěte 
 • posouzení aktuálního stavu dítěte, klienta či skupiny (např. třídního kolektivu)
 • posouzení závažnosti či rozsahu rizikového chování.

Týká se dětí:

 • s výukovými a výchovnými potížemi,
 • s předpokladem vývojové (specifické) poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…)
 • s předškolního věku s cílem posoudit jejich způsobilost (zralost a připravenost) k zahájení školní docházky
 • požadující pomoc při volbě povolání u dětí a mladistvých
 • potřebující pomoc při zařazování dětí do speciálních škol (např. jazykové, dyslektické třídy…)
 • včetně třídních kolektivů, výchovných či výukových skupin

 

Základem diagnostické činnosti je psychologické a speciálně pedagogické vyšetření či jiné odborné vyšetření (např. zjištění klima třídy apod.)

 • probíhá převážně individuálně, ale u profesní orientace či zjišťování třídního klima nebo postavení žáka v třídním kolektivu spíše skupinovou formou.
 • komplexní vyšetření - trvá přibližně 4 - 6 hodin s ohledem na věk a možnosti dítěte. Obsahuje psychologickou a speciálně pedagogickou část, která je následně zpracována do zprávy a doporučení.
 • Dílčí či specifická vyšetření - odklad školní docházky trvá cca 1,5 – 2 hodiny s ohledem na věk a možnosti dítěte, kariérové poradenství cca 5 hodin. 
 • S výsledky vyšetření či konzultace je rodič, klient seznámen osobně po provedení vyšetření.
 • S výsledky odborných činností poskytovaných školám či třídním kolektivům apod. jsou objednavatelé informováni bez zbytečného odkladu po zpracování a vyhodnocení šetření.
 • Výsledky a další výstupy z jakéhokoliv vyšetření či poskytované odborné činnosti považujeme za důvěrné.
 • Zpráva z vyšetření je osobně předána rodičům či klientovi (v případě plnoletosti), kteří ji dle svého uvážení předají škole, příp. dalším institucím.
 • Škole je zasíláno doporučení vyplývající z vyšetření dítěte po sdělení obsahu doporučení zákonnému zástupci dítěte či klientovi.

Poradenská činnost 

konzultace problému, se kterým klient nebo zákonný zástupce dítěte přichází, příp. další návazné vedení. Dále pomáháme školám či klientům nebo rodičům při zajišťování Individuálního výchovného programu (IVýP). Další konzultační a odborná činnost je také poskytována pedagogům, ředitelům škol, či dalším školským zařízením.

 
Terapeutická činnost

práce s klientem nebo skupinou s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení, zmírnění nebo odstranění problémů. Nejčastěji probíhá rodinnou, skupinovou či individuální formou. V případě terapeutické činnosti se vždy jedná o dlouhodobý proces.


Prevence rizikového chování 

práce se školními kolektivy, diagnostická práce v rámci třídních kolektivů, aktuální řešení při výskytu šikany ve školách či třídních kolektivech, problematika drog, agresivity, hráčství, poruch příjmu potravy, sebepoškozování, xenofobie, aj.. Metodická pomoc při vypracovávání Preventivních programů školy včetně pomoci při zpracování grantových žádostí.

 

Metodická činnost 

pomoc při zpracování, realizaci či vyhodnocení preventivního programu školy, projektů a grantů či další vzdělávací činnost pro školy či veřejnost. Dále nastavování funkční a efektivní spolupráce mezi pedagogy, školním poradenským pracovištěm, třídními učiteli, pedagogického sboru aj..