Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Czech English German

Výstupy z vyšetření

Výstupy z vyšetření v PPP jsou „Zpráva“ a „Doporučení“. Tyto dokumenty vydává PPP nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení vyšetření. V případě Zpráv a Doporučení vydávaných za účelem stanovení podpůrných opatření, resp. vzdělávání žáka podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo podle vzdělávacího programu základní školy speciální  se tato lhůta prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení těchto opatření jiným odborníkem.

Zpráva ŠPZ

Zpráva PPP vydaná na základě komplexního nebo zaměřeného psychologického a/nebo speciálně pedagogického vyšetření obsahuje vždy údaje z vyšetření, jeho závěry a doporučení k výchově a/nebo vzdělávání žáka, zejména v domácím prostředí. Zahrnuje:

 • identifikační údaje školského poradenského zařízení, které zprávu vydalo,
 • datum/data vyšetření v ŠPZ
 • osobní údaje žáka,
 • stručnou charakteristiku zakázky (důvod vyšetření, resp. popis obtíží),
 • průběh dosavadní poradenské péče, byla-li poskytována,
 • údaje z anamnézy vztahující se k zakázce a informaci o všech podkladech, z nichž PPP ve svých závěrech vycházelo,
 • popis průběhu a výsledků vyšetření a informace získané z konzultací s dalšími subjekty, které se podílejí na péči o žáka, pokud takové konzultace proběhly,
 • diagnostický závěr,
 • doporučení, jehož součástí je v případě potřeby kontrolního vyšetření i měsíc a rok, kdy má být toto kontrolní vyšetření uskutečněno,
 • informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka nezletilého vyjadřující, že s ním byla zpráva projednána, že porozuměl jejímu obsahu, závěru a doporučením, a že byl informován o možnosti požádat do 30 dnů od obdržení zprávy právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem prováděním revizí o její revizi,
 • datum vyhotovení zprávy,
 • podpis pracovníka PPP, který provedl vyšetření a podpis vedoucího pracoviště, či statutárního zástupce PPP, razítko příslušného pracoviště PPP.

Zpráva ŠPZ je vydávána vždy v tištěné podobě. Jejím příjemcem je výhradně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. Při osobním předání Zprávy PPP stvrzuje svým podpisem zletilý žák či zákonný zástupce, že s ním byla zpráva projednána, že porozuměl jejímu obsahu, závěru a doporučením i možnosti požádat o její revizi a že zprávu převzal. Ve výjimečných případech lze Zprávu PPP po jejím projednání zaslat v poštovní zásilce na adresu bydliště zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka..

Školské poradenské zařízení dále zpracovává, a to i bez souhlasu žáka/zákonného zástupce žáka, vyžádané odborné Zprávy PPP určené např. pro Policii ČR, soudy nebo orgány sociálně právní ochrany dětí.

Doporučení ŠPZ

Doporučení PPP je nezbytnou podmínkou pro stanovení podpůrných opatření a pro vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině. Toto doporučení se zpracovává pro účely školy, ve které je žák vzděláván a také je této škole zasláno přímo z PPP.

Pokud žák potřebuje podpůrná opatření nejen ve škole, ale i ve školském zařízení, a toto školské zařízení je jinou právnickou osobou než škola, vyhotovuje se i Doporučení pro takovéto školské zařízení.

Pro vzdělávání žáka lze v daném období vydat pouze jedno Doporučení. Nové Doporučení může PPP před vypršením doby vydat pouze, pokud došlo ke změně vzdělávacích potřeb žáka nebo k potřebě změny doporučeného podpůrného opatření. Před skončením doby platnosti vyrozumí PPP zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o potřebě nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb.

Příjemcem Doporučení je:

 • zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a škola, ve které se žák vzdělává, případně školské zařízení, které žák navštěvuje;
 • příjemcem může být i orgán veřejné moci, pokud uložil zákonnému zástupci povinnost využít službu PPP, a orgán sociálně-právní ochrany dětí, pokud o to písemně požádal.
 • Doporučení je vydáváno současně v elektronické a tištěné podobě; škole, resp. školskému zařízení, orgánu veřejné moci a sociálně-právní ochrany dětí je zasíláno prostřednictvím datové schránky, zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka je předáváno v tištěné podobě společně se Zprávou PPP.   

Doporučení  obsahuje minimálně:

 • identifikační údaje žáka,
 • datum/data poskytnutí poradenské služby,
 • stručnou informaci o průběhu dosavadní poradenské péče, byla-li poskytována,
 • závěry vyšetření v PPP a/nebo jiné údaje podstatné pro vydání doporučení,
 • identifikační údaje PPP (jméno a podpis pracovníka, který doporučení zpracoval, jméno vedoucího pracoviště, adresa a název pracoviště, razítko, případně podpis statutárního zástupce PPP),
 • datum vystavení Doporučení ŠPZ,
 • informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka nezletilého vyjadřující, že s ním bylo doporučení projednáno, že mu porozuměl a že byl informován o možnosti požádat do 30 dnů o jeho revizi.